โครงการต้นกล้าท้าธุรกิจ

13394036_1787099478243155_2279118909976493299_n

โดยส่วนสร้างสังคมผู้ประกอบการ สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

เป็นโครงการความร่วมมือ ที่มีการลงนาม M0U กับมหาวิทยาลัยจำนวน 4 มหาวิทยาลัยประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต แบ่งเป็นตัวแทนแต่ละภาค ในการเข้ามาพัฒนากลุ่มนักศึกษาที่ต้องการมีธุรกิจเป็นของตนเองและทำกิจกรรมร่วมกัน และได้อบรมการเป็นเจ้าของธุรกิจ จัดการแข่งขันในภาคเพื่อหาตัวแทนของภาคมาในการประกวดแผนที่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง ได้นำผู้ชนะเลิศในแต่ละมหาวิทยาลัย มาประกวดในระดับประเทศ ที่จังหวัดสมุทรสงคราม

สำหรับภาคกลางจัดที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 8 ทีม ประกอบด้วย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน 1 ทีม สาขาวิชาการจัดการ 1 ทีม สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ 1 ทีม สาขาวิชาการตลาด 2 ทีม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 ทีม และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 2 ทีม

ซึ่งผลการแข่งขัน

ผู้ชนะเลิศอันดัที่ 1 ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ Calories Story

ผู้ชนะเลิศอันดัที่ 2 ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ธุรกิจน้ำตาลมะพร้าวเพื่อสุขภาพ your sugar

ผู้ชนะเลิศอันดัที่ 3 ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจไอศกรีมผลไม้ 100% Fruitte

 

ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ Calories Story

ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ เป็นธุรกิจขายอาหารเพื่อสุขภาพให้กับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนัก รักาษสุขภาพ ร้านตั้งอยู่ ณ ซอยสวนอ้อย ตรงข้ามมหาวิทยาลัย โดยขายผ่านหน้าร้าน สั่งอาหารออนไลน์ผ่านเว็ปไซต์ และบริการส่งแบบ delivery

โดยมีสมาชิกจำนวน 5 คน

นายพีรพงศ์ มูลศรีชัย
นางสาวกัลยาณี จินตนานุช
นางสาวกฤติยา เจริญตรี
นายวีรพงศ์ งามแสง
นายปิยพงษ์ ฉัตระทิน

13346571_1787360788217024_6510325265089559362_n

 

ธุรกิจไอศกรีมผลไม้ 100% Fruitte

ธุรกิจขายไอศกรีมแท่งผลไม้ 100 % ร้านตั้งอยู่ คอนเทนเนอร์มอลล์ Container Mall ฝั่งตรงข้าม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นไอศกรีมแท่งน้ำผลไม้แท้และมีเนื้อผลไม้ชิ้นใหญ่ภายใน 1 แท่ง รสชาดของไอศกรีมเป็นผลไม้ของไทยตามฤดูกาล และเป็นผลไม้ต่างประเทศเพิ่มเติม โดยไอศกรีมทุกท่านจะมาจากน้ำผลไม้แท้ ๆ ที่มาปั้น แล้วใส่เนื้อผลไม้ นำมาอัดแท่ง

โดยมีสมาชิกจำนวน 5 คน

นายวัลลภ พลทาทูล
นางสาวผกาวดี สิงหภาณุพงศ์
นางสาวพรรณิภา ปัสสารู
นายภีมพศ ทองสำลี
นายวุฒินันท์ พรมมานอก

 

13412898_1787360448217058_6368159573045024692_n

Blog Attachment

Leave us a Comment