ก้าวแรกประกันคุณภาพ

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ได้มีการทำความเข้าใจกับเรื่องของการประกันคุณภาพกับตัวแทนนักศึกษา เพื่อให้เกิดความเข้าใจการทำงานประกันคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน โดย ผศ.สุภาภรณ์ สมไพบูลย์ ได้ให้แนวทางในการทำความเข้าใจและนำไปถ่ายทอดให้เพื่อน ๆ ได้เข้าใจ

13510987_1795127260773710_3289782653747381006_n

 

Blog Attachment

Leave us a Comment