กำหนดการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

9

กำหนดการรับสมัครนักศึกษารอบทดแทนผู้สละสิิทธิ์ ประจำปีการศึกษา 2559 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก โดยเริ่มเปิดรับสัมครตั้งแต่ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558  – 6 มกราคม  2559 โดยสมัคร Online ที่ www.entrance.dusit.ac.th หรือ www.dusit.ac.th หรือ กองประชาสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัยฯ

12204600_1216380195045682_1035997739_n

Blog Attachment

Leave us a Comment