ตรวจประกันคุณภาพผลการดำเนินงานหลักสูตร ฯ ประจำปี 2558

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

กรรมการการตรวจประเมินหลักสูตรฯ

ผศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์          ประธาน

ผศ.ดร.เยาวภา บัวเวช                    กรรมการ

อาจารย์ศุภมิตร บัวเสนาะ              กรรมการ

น.ส.สุจิตรา บัวหมื่นไวย                เลขานุการ

 

การรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรฯ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 1 สิงหาคม 2558 -31 กรกฏาคม 2559

ในวัที่ 15 กรกฏาคม 2559 ณ ห้อง 335  เวลา 9.00 – 16.00 น.

ประกัน

 

 

 

 

Blog Attachment

Leave us a Comment