ปฐมนิเทศนักศึกษรหัส 59 ประจำปี 2559

13892202_1814344412185328_1858222151575031281_n

 

การปฐมนิเทศ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก วันที่ 4 สิงหาคม 2559 ณ อาคารักตะกนิษฐ ชั้น 2 เวลา 9.00 – 12.00  โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกล่าวต้อนรับนักศึกษาและโอวาทนักศึกศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการลงทะเบียน และกิจการนักศึกษาให้ข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตและกิจกรรมในรั่วมหาวิทยาลัย และการกล่าวต้อนรับจาดคณบดี ปิดท้ายด้วยการเสวนาของนักศึกษาที่เป็นศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า ในห้วข้อสวนดุสิตให้มากกว่าปริญญาบัตร และในช่วงบ่ายเป้็นปฐมนิเทศของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ณ ห้อง 348 โดยการกว่าต้อนรับนักศึกษาจากประธานหลักสูตรฯ และคณาจารย์ของหลักสูตรฯ

Leave us a Comment