ทุนการศึกษา70%ตลอดหลักสูตร

Galaxy-S7-edge-5-knox

นักศึกษาของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกนักศึกษาจะได้รับทุนสนับสนุนจากทางบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 70% ในแต่ละภาคเรียนตลอดปีการศึกษา โดยนักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับทุนสนับสนุนเบื้องต้น

  1. มีผลการเรียนไม่น้อยกว่า 2.50
  2. ผ่านการสัมภาษณ์จากตัวแทนของบริษัท
  3. เมื่อได้รับทุนแล้วในภาคเรียนต่อไปนักศึกษาต้องมีผลการเรียนไม่น้อยกว่า 2.00 จึงจะได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง

ภาพบรรยากาศในการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาในปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา

Blog Attachment

Leave us a Comment