สานสัมพันธ์พี่น้องคล้องใจ

Event Description

กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่-น้อง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดารธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ ณ อาคารพละศึกษา

Built Process

Event Ticket Price

Gallery