ประกันคุณภาพ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

ตรวจประกันคุณภาพผลการดำเนินงานหลักสูตร ฯ ประจำปี 2558

กรรมการการตรวจประเมินหลักสูตรฯ ผศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์          ประธาน ผศ.ดร.เยาวภา บัวเวช   ..